• Gratis afhalen en terugbrengen
  • Veilig betalen
  • Gratis verzending vanaf €24,99
  • Sportschoenen aan stuntprijzen! OP=OP! Shop nu

Wedstrijdreglement Valentijnswedstrijd: hartenjagen!

 

1. De valentijnswedstrijd wordt georganiseerd door:
Euro Shoe Group N.V. / Avance (hierna "Euro Shoe Group" genoemd)
Lochtemanweg 15
3580 Beringen
België

2. De wedstrijd zal plaatsvinden vanaf 09/02/2015 om 9.00u  tot en met 16/02/2015 om 23u59.

3. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in Nederland gedomicilieerd is en die minimum 18 jaar is, met uitzondering van het personeel van Euro Shoe Group en de leden van hun familie en van het personeel van de vennootschappen die op enige wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking van deze wedstrijd betrokken zijn en de leden van hun familie. Meerdere deelnames per persoon en/of e-mailadres en/of postadres en/of IP adres en/of gezin zijn toegestaan.

4. De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

5. De te winnen prijzen zijn:  3x een waardebon twv €50. Elke deenemer krijgt een kortingscode van €5 bij aankoop vanaf €24,99 die je kan gebruiken in de Shoe Discount-webshop. Deze code is geldig tot en met 31 maart 2015 (niet geldig op afgeprijsde artikelen). In het geval van een ex aequo wordt gekeken naar het tijdstip van deelname. De eerste deelnemer wint.


6. Om kans te maken op één van de prijzen moet de deelnemer het wedstrijdformulier volledig invullen, een correct antwoord geven op de wedstrijdvraag én de schiftingsvraag beantwoorden. De 3 personen die de wedstrijdvraag goed beantwoord hebben en het dichtst bij het antwoord op de extra vraag zitten, winnen. De winnaars worden bekend gemaakt op 20 februari 2015. Indien de winnaars niet reageren voor 28 februari 2015, duiden wij nieuwe winnaars aan.

7. De deelnemer aan deze wedstrijd verleent aan Euro Shoe Group de toestemming om, indien hij een prijs wint, zijn naam te gebruiken voor acties die verband houden met de wedstrijd. Hij zal desgevraagd medewerking verlenen aan andere activiteiten die verband houden met de actie, dit alles zonder enige vergoeding andere dan de gewonnen prijs.

8. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier.

9. De winnaars zullen persoonlijk via e-mail worden gecontacteerd. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen. Euro Shoe Group behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs.

10. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.

11. Uitgezonderd de gevallen voorzien in huidig reglement, wordt er over de wedstrijd geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.

12. De deelnemer erkent dat deelname aan deze wedstrijd voor eigen risico is.

13. Euro Shoe Group en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil om van Euro Shoe Group, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.

14. Euro Shoe Group kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs. Aldus sluit Euro Shoe Group onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor drukfouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

15. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze actie, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.