Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Shoe Discount Webshop

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Shoe Discount (Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen - België, Ondr. 0840.591.904).
Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Euro Shoe Group nv en particulieren. Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor Benelux klanten bedoeld. Het aanbod op deze site is uitsluitend bestemd voor klanten die in de Benelux wonen.
Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van onze producten, aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden en is men erdoor gebonden.
Euro Shoe Group nv behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.

Prijzen
Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.
Euro Shoe Group nv heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webwinkel van Shoe Discount.

Bestelling
Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail. Een tweede mail wordt verzonden van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres. Indien het bestelde artikel niet voorradig is, wordt dit ook via e-mail gemeld.
Verzending en levering
Bestelde goederen worden per post naar het opgegeven adres verstuurd. Onder normale omstandigheden betekent dat binnen de tijdspanne van een week. Het pakket zal maximaal twee keer worden aangeboden. Als u de tweede keer niet thuis bent, zal u worden verzocht het pakket in het dichtstbijzijnde postkantoor af te halen. Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor bestellingen vanaf 24,99 EUR en voor verzendingen naar een Shoe Discount-filiaal. Voor bestellingen minder dan 24,99 EUR wordt daarentegen 3.99 EUR verzendingskosten aangerekend.

Betalingsmodaliteiten
Betalingen kunnen online verricht worden via Bancontact/Mister Cash, VISA, EuroCard/MasterCard, American Express of Online Homebanking. Als men ervoor opteert de bestelling af te halen in één van de Shoe Discount-filialen moet er toch steeds online betaald worden. Men kan een bestelling uit de Shoe Discount webshop niet afrekenen in een Shoe Discount-filiaal.
De betaling gebeurt in Euro. Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten.
Bestelde goederen blijven eigendom van Euro Shoe Group nv tot de bestelling volledig is betaald.
Euro Shoe Group nv neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Euro Shoe Group nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

Terugzendingen/Omruilen
"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" .

U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van uw aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van de leveringsbon van de verzendingsdienst.

U kan de aankoop die u wenst te annuleren of om te ruilen GRATIS binnenbrengen in een Belgische Shoe Discount-winkel naar keuze of u kan de bestelling op eigen kosten terugsturen naar: Webshop Shoe Discount, Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 15 3580 Beringen, België (Ondr. 0840.591.904).

Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde terugzendingen worden niet geaccepteerd.
Retours die binnengebracht worden in een Belgische Shoe Discount-winkel, worden contant terugbetaald of omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening.

De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden.  Als een artikel al gebruikt is, kan Shoe Discount het artikel niet meer terugnemen.

De initiële verzendkosten worden bij een retour niet terug betaald.

Overmacht
Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Euro Shoe Group nv, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Euro Shoe Group nv.

Exportbeperkingen
Producten aangekocht bij Euro Shoe Group nv zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

Bevoegde instanties en rechtspraak
De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Privacy Policy Shoe Discount (Euro Shoe)
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen. Die gegevens worden door Euro Shoe Group nv verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot Euro Shoe Group nv, Beringen Zuid 2102, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen.
(Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998)